ВАЖНО!!! ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Държавен изпит за придобиване на III степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект, професия: код 812040, Аниматор в туризма, специалност: код 8120402, Туристическа анимация – СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2022г.
Защита на дипломни проекти в теоретична и практическа част:
13.05.2022 г. – 9:00 часа  – 12 г, от №1 до №11 в класа;
163.05.2022 г. – 9:00 часа  – 12 г, от №12 до №22 в класа.
Индивидуалните поименни графици могат да се проверят при ЗАС или при председатя на изпитните комисии.
Срок и място за оповестяване на резултатите и на окончателната оценка от държавния изпит 03.06.2022 г., кабинет ЗДУД

Share