Открита практика по история и цивилизация

Открита практика по история и цивилизации на английски език с учениците от 10б клас бе представена в ПЕГ “Йоан Екзарх” пред експерти и учители от областта. В урок на тема „Възстановяване на българската държавност и изграждане на Княжество България“ бяха демонстрирани елементи на обърната класна стая, ролева игра и работа в екип. Тези техники, както и образователните практики базирани на включване на елементи от игри и на игрови дизайн в неигрови ситуации са съвременни добри практики, които повишават ефективността на преподаване.
В изпълнение на дейностите по проект 2019-1-BG01-KA101-061893 “Да бъдеш учител в 21 век“, Еразъм +, КД1 преминалите обучение учители споделиха своя опит: Елизабета Димитрова – старши учител по История и цивилизации със съдействието на Таня Денова – старши учител по английски език и Димитринка Георгиева – ръководител на направление ИКТ.

Share