Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

ПЕГ “Йоан Екзарх” стартира изпълнението на дейности по проект
BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се
финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката
(МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати
всички училища в страната.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в
електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за
по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на
преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния
процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.