Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

От началото на учебната година ПЕГ ”Йоан Екзарх” стартира изпълнението на Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408/31.05.2023 г. на МС. Целта на програмата е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
В гимназията ще работят следните групи:
В Модул „Изкуства..