SELFIE

Самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии

SELFIE е инструмент, предназначен да помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене иоценяване на учениците. С него могат да се очертаят областите, които функционират добре, онези, които се нуждаят от подобрение, както и това какви следва да бъдат приоритетите. 

SELFIE събира – анонимно – мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в тяхното училище. Това се прави, като се използват кратки твърдения и въпроси и опростена скала на съгласие от 1до 5. Твърденията обхващат области, като например ръководните умения, инфраструктурата, обучението на учители и дигиталната компетентност научениците.

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=eVbloCm&lang=bg

ЗАЩО СА ВАЖНИ ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО?гимназиален етап на общото средно образование
вход за ученици:
 https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=eVbloCm&lang=bg