прием 2018

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

3 паралелки - 78 ученици

с интензивно изучаване на Английски език
общ хорариум 1550 часа

II ри чужд език по избор (изучава се от 9 клас)
Немски, Френски, Испански, Руски език
общ хорариум 610 часа

профилиращ предмет по избор (изучава се от 11 клас)
общ хорариум 360 часа

 
Обща характеристика на профил "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРФЕСИЯ "АНИМАТОР В ТУРИЗМА"

1 паралелка - 26 ученици

СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

Iви чужд език - Английски език

IIри чужд език - по избор: Немски, Френски, Испански, Руски език

Аниматор в туризма: Посреща и придружава туристи и туристически групи, грижи се за тяхното настаняване и програма, осигурява им развлечения. Изнася познавателни лекции и беседи във връзка с посещаваните туристически обекти.

 

 Обща характеристика на професия "АНИМАТОР В ТУРИЗМА"

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки


класни ръководители:

 - старши учител по
 - старши учител по
- старши учител по
- старши учител по


график на дейностите в кампания 2018


програма на дейностите в предстоящия държавен план-прием