Прием 2018

необходими документи при кандидатстване

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

3 паралелки – 78 ученици

с интензивно изучаване на Английски език
общ хорариум 1550 часа

II ри чужд език по избор* (изучава се от 9 клас)
Немски, Френски, Испански, Руски език
общ хорариум 610 часа

профилиращ предмет по избор (изучава се от 11 клас)
общ хорариум 360 часа

*ЗАБЕЛЕЖКА: Немски език изучават 26 ученици, испански език изучават 26 ученици, руски език изучават 13 ученици, френски език изучават 13 ученици. Ако желаещите да изучават даден втори чужд език са повече от определените бройки, освен желанието на кандидата, се взема предвид и балът. При равен бал се взема предвид оценката по математика от свидетелството за основно образование.

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРOФЕСИЯ „АНИМАТОР В ТУРИЗМА“

1 паралелка – 26 ученици

Класен ръководител: Сашка Младенова – старши учител по биология и ЗО

СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

Iви чужд език – Английски език

IIри чужд език – по избор: Немски, Френски, Испански, Руски език

Аниматор в туризма: Посреща и придружава туристи и туристически групи, грижи се за тяхното настаняване и програма, осигурява им развлечения. Изнася познавателни лекции и беседи във връзка с посещаваните туристически обекти.

 

 Обща характеристика на професия „АНИМАТОР В ТУРИЗМА“

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки