Бланки на документи

За Вас, родители и ученици!!!

За ваше улеснение, от тук може да изтеглите образци на административни документи и да подавате заявления по електронен път.


Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове
срок: до 3 дни  
odtpdf

Заявление за издаване на дубликат на документ 
срок: до 10 дни
odtpdf

Мотивирано заявление от родител до класния ръководител за освобождаване на ученик до 15 учебни дни в една учебна година, но не повече от 5 дни наведнъж
подава се САМО ЛИЧНО в канцеларията 
odtpdf

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение
подава се до 1 седмица преди началото на изпитната сесия
odtpdf

Заявление за явяване на изпити за промяна на оценка
от 18.04 до 22.04  
odtpdf

Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции
срок: до 1 ден 
odtpdf

ВАЖНО!!!

Изпратете сканирано копие на попълнения и ПОДПИСАН документ като прикачен файл на e-mail: info-600061@edu.mon.bg
При получаване на коректно попълнени данни ще получите отговор с входящ номер!
Ако не получите отговор, моля свържете се на телефон: 092 621578.