График на дейностите

Важно!!!
Подаването на документи за участие в първи етап на класиране става по интернет с входящ номер и код за достъп през портала https://infopriem.mon.bg/ от 8 до 10.07.2024 г.
или в ПЕГ “Йоан Екзарх” от 8:00 до 18:00 часа.

График
на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за
учебната 2024/2025 г. съгласно Заповед РД09-2045/ 28.08.2023 г

 1 Провеждане на тестове:
по български език и литература
по математика
19.06.2024 г.
21.06.2024 г.
 2 Обявяване на резултатите от НВО до 2.07. 2024 г.
 5 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 8-10.07.2024 г.
 6 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2024 г.
 7 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
15-17.07. 2024 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19.07.2024 г.
 9 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 22-24.07.2024 г.
 10 Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25.07.2024 г.
 11 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 и 29.07.2024 г.
12 Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30.07.2024 г.
13 Записване на класираните ученици на трети етап на класиране. 31.7 и 1.08.2024 г.
14 Обявяване на на свободните места за четвърти етап на класиране до 2.08.2024 г.
15 Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 5-6.08.2024 г.
16 Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране  до 7.08.2024 г.
17 Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8-9.08.2024 г.
18 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12.08.2024 г.
19 Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране Определя се от директора след 16.08.2023 г., но не по-късно от 11.09.2024 г.
16 Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО. до 14.09.2024 г. включително

Заповед РД09-2045/ 28.08.2023 г

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2024/ 2025 година