Образование за утрешния ден

Групи за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г, Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/

Образование за утрешния ден

В ПЕГ стартираха две групи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“