УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за дейността на училището
Годишен план за дейността на училището
ПРАВИЛА за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернeт
Безопасни условия на труд и учене
Критерии за оценяване на физическата дееспособност на учениците
Правила за вътрешно подаване на сигнали в ПЕГ “Йоан Екзарх”
Правила за организиране и провеждане на учебна и производствена практика

ПРОГРАМИ

Програма за превенция на ранното напускане
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за повишаване качеството на обучение
План  програма за действие за Безопасност на движението по пътищата
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание

ГРАФИЦИ

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС 
ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ОСМИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕВЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕСЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

ПРOФЕСИЯ “ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР”

СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ОСМИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕВЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕСЕТИ  КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ЕДИНАДЕСЕТИ  КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

ПРOФЕСИЯ “ДИЗАЙНЕР”

СПЕЦИАЛНОСТ РЕКЛАМНА ГРАФИКА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ОСМИ КЛАС

ПРOФЕСИЯ “АНИМАТОР В ТУРИЗМА”

СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ОСМИ КЛАС