УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за дейността на училището
Годишен план за дейността на училището
Вътрешни правила за организация на учебния процес в условия на епидемична обстановка
ПРАВИЛА за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернeт
Безопасни условия на труд и учене

ПРОГРАМИ

Програма за превенция на ранното напускане
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за повишаване качеството на обучение
План  програма за действиеи за 2021 г, за Безопасност на движението по пътищата

ГРАФИЦИ

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА II-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС ЗА II-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ОСМИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕВЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕСЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – прием 2016

ПРOФЕСИЯ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР“

СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ОСМИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕВЕТИ КЛАС

ПРOФЕСИЯ „АНИМАТОР В ТУРИЗМА“

СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕСЕТИ  КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС