Подкрепа за успех

Групи по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г

Аз и историята
Елизабета Димитрова
Аз и числата
Любка Тодорова
Английски за отличен
Андреяна Илиева
В света на английския език
Анита Якимова
Книгата – прозорец към света
Анна Симеонава
Немски допълнително
Йорданка Младенова
Руски език
Елица Кънчева
Светът на книгата
Анна Симеонава
Философско изследване
Христомила Каменова
Успешна матура
Таня Денова
Студио за фотограф..