ПРОЕКТИ

Green Youth in Action

erasmius+

Стратегическо партньорство 2021-2023 Еразъм+

партньори: Италия, Турция, Румъния, България, Германия, Испания

описание: Всички сме засегнати от обща извънредна ситуация-промените в климата. Състоянието на околната среда зависи от всеки един от нас и пряко влияе върху живота и здравето ни. Нашата цел е да възпитаме учениците да уважават околната среда, да развият желание за живот в чиста и здравословна среда, да намират решения на екологични. Участието в този проект е чудесна възможност за нашите ученици и учители, защото те ще споделят опит и идеи, ще преодоляват езиковите бариери, ще развият умения за критично мислене, ще развият междуличностни и комуникационни умения.


We Shape Our Future

erasmius+

Стратегическо партньорство 2020-2022 Еразъм+

координатор: Германия
партньори:
Испания, Италия, Хърватска и България

описание: Ние сме една малка част от един непрекъснато променящ се свят на технически напредък и материална задоволеност. Замисляме ли се обаче, колко много хора живеят в неравностойни условия, бедност и дискриминация. С всеки изминат ден замърсяваме все повече околната среда, храним се нездравословно и не се движим достатъчно. Градовете вече не са безопасно място за живеене. С този проект ние бихме искали да ви направим съпричастни към съвременните проблеми и да участваме активно в позитивната промяна на нашия свят, за да го направим едно по добро място за живеене. Да изградим едно по-устойчиво и добро бъдеще. Проектът е фокусиран върху ценностите базирани на разнообразието, еднаквите възможности за всички по света, здравословният начин на живот и устойчивото развитие.


Heritage on stage

erasmius+

2020-1-IT02-KA229-078975_6
Стратегическо партньорство 2020-2022 Еразъм+

координатор: Италия
партньори:
Турция, Румъния, Хърватска, Португалия и България

описание: Има много компоненти, които изграждат националната култура. Особено място заемат народните песни, като един от най-важните елементи на нашето културно наследство. Те са идентификациите и представянията на мечтите, радостите, скърбите и историята на едно общество. Въз основа на универсалната сила на музиката, нашият проект формира вярата, че може да се създаде силна връзка между различните култури и да се осъществи идеята за европейско гражданство. 


Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).


Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 


Schools United by Science (SUS)

erasmius+

Стратегическо партньорство 2019-2021 Еразъм+

координатор: Румъния
партньори:
Турция, Испания, Италия, България и Литва

описание: С развитието на технологиите, образователният процес в училищата също се променя и развива. Социалните мрежи допринасят за значителен напредък в образователния процес и достъп до нов вид информация и знания. Науката се развива и все повече навлиза в нашето ежедневие. Целта на проекта „Schools United by Science“ (SUS) е да покаже практическата и забавна страна на науката. Участниците ще имат възможност да научат повече за новите практики посредством забавни и интересни опити. Ще развият комуникативните си умения, критично мислене, работа в екип и социални и дигитални умения. Ще се научат на толерантност и уважение.


Be Enthusiastic, Search the Treasure  (BEST)

erasmius+Стратегическо партньорство 2019-20201 Еразъм+

координатор: България
партньори:
Испания, Италия, Латвия, Гърция и Великобритания.

описание: Свидетели сме на глобализацията и технологичния напредък на нашето време. Мобилността е достъпна за все повече хора. За да  сме пълноценни граждани на Европа и света, при това свободно движение, е от особено значение всяка нация да познава и цени както своята история, природа и културно наследство, така и тези на другите народи. Основната идея на проекта е, чрез извършване на проучвания и създаване на туристически маршрути с конкретна познавателна цел, учениците да научат повече за своята и на своите партньори история и култура, да се научат да ценят и пазят природата. Това е начин да станем и по-толерантни и търпими и да се гордеем с националното си богатство и принадлежност.


Transferring оur Cultural Heritage to the Next Generations бy Peer Learning

erasmius+

Стратегическо партньорство 2019-20201 Еразъм+

партньори: Турция, Румъния, Франция, Португалия и България

описание: Целта на проекта е да покаже на младите хора, че колоритът на всеки народ, на всяка една нация е скрит дълбоко в неговите корени – традиции, народна словесност, фолклор. Красотата и магичността на българското са заряда на всеки един от нас – носим онези частици на мъдростта, които са надживели времето и са се съхранили до днес. Ние ще отворим прозореца на нашето минало и ще позволим на другите да се докоснат до богатата ни култура.


Да бъдеш учител през 21-ви век

уебсайт на проекта

erasmius+

От 1.6.2019 г. в ПЕГ стартира проект 2019-1-BG01-KA101-061893 по програма Еразъм+ „Да бъдеш учител през 21-ви век“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Този проект е в резултат от дефинираните дефицити в гимназията и е крачка в посока повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. 6 учители ще имат възможност да се включат в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: информационни и комуникационни технологии и нови и иновативни образователни методи.
“Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies“;
“Teaching strategies, conflict management and emotional literacy“;
“Gamification“;
“21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity“;
“Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom“;
“Pupils on the stage: student-centred methodology and Audio-Visual projects“.

Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАЩИЯ ЕКИП

Намерение за разработване на проект по КД1 на програма Еразъм+, за обучение на учители в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ (краен срок за подаване 29.05.2019 г.)


THE WISE AND ECO-FRIENDLY CONSUMER

erasmius+стратегическо партньорство 2017-2019 Еразъм+

партньори: Турция, Полша, Италия, Португалия, Румъния и България

описание: Да повиши осведомеността на обществото за „потреблението“, особено сред подрастващото поколение.
Ние искаме да обърнем внимание на „лудостта“ на потребителите, отражение на популярната култура, която се появи в съвременния живот. Необходимо е индиректно да преподаваме на младите хора умения за живота, като им даваме опит чрез практика. Ние трябва да изградим адаптивно и положително поведение у тях.
Чрез планираните дейности по проекта ще се предостави възможност за вземане на решения, творческо и критично мислене, самоувереност, равнопоставеност, устойчивост, управление на времето и стреса, минимизиране на злоупотребите, способността да поемат инициатива, развиване на социалните, гражданските, междуличностните и междукултурните компетенции.
Като резултат нашите младежи ще осъзнаят, че не е нужно да се стремят да консумират, за да постигнат щастие. Те ще научат как можем да подобрим качеството на живота си, като станем разумни консуматори. По този начин тийнейджърите ще станат отговорни граждани, които са наясно с важността на поддържането на баланс между потреблението и околната среда. Те ще се включат в решаването на проблемите и в преодоляването на предизвикателствата на обществото от 21-ви век, ще се посветят на намирането на решения за социални проблеми, ще бъдат посланници на социалната промяна в един глобализиран свят, изправен пред размирици и разпадане на моралните ценности.


We are Europe too: small town counterattack

eTwinning project – ноември 2017- май 2018 г.

партньори: Франция, Италия, Румъния и България – обединява учители и ученици от малки градове в Европа

Работен език – английски.
Участници ученици от 8 а клас с ръководител Иванка Лекова
Целта на проекта е да покаже на учениците, че малките градове могат да бъдат европейски също както и големите.
Да ги накара да си помислят какво прави градовете европейски.
Да научат повече за малките градове в Европа.
Да споделят впечатленията си за живота в малкия град.
Да се почувстват част от Европа


„I have a dream“ (Имам мечта …)

стратегическо партньорство 2016-2018 Еразъм+

партньори: Румъния, Германия, Латвия, България и Турция

описание: Проектът е вдъхновен от великите постижения на хора, които са се борили за човешки права и свободи, и по – специално Нелсън Мандела, Мартин Лутър Кинг и Мевляна. Целта на проекта е да представи тези прочути мислители като модели за подражание от младото поколение, да накара младите хора да се замислят за света и да ги научи, че хората не бива да бъдат отхвърляни от обществото поради раса, цвят на кожата, пол, религия и политически възгледи.
Когато се срещнат с хора от различни страни и научат за тяхната култура, традиции и вярвания, учениците ще разберат, че те могат да превърнат света в едно по–добро място като забравят за предразсъдъците и бъдат по-толерантни.
http://www.ihaveadreamproject.com/


ТВОЯТ ЧАС

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. ПРОЕКТ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“


A pen-pal letter exchange

Учениците от 10в клас участват от ноември 2015 година в проекта „A pen-pal letter exchange“, в който учениците от класа си кореспондират с ученици от 11 клас в Ню Йорк по отдавна забравения начин – писмо на лист хартия. С помощта на Монтана Роджърс – пом. учител по програма Фулбрайт и Албена Томова, учител по английски език, учениците описват различни аспекти от националната си култура и всекидневните си занимания.
Това позволява на учениците да усъвършенстват езиковите си умения и да опознават връстниците си от другата страна на света.


filantropia-logo

УЧИЛИЩЕТО – ЗОНА ЗА ФИЛАНТРОПИЯ

През март 2015 г. стартира фаза 2 на проекта и Езикова гимназия е едно от 10те училища включени в проекта на Национален алианс за работа с доброволци (НАРД). Целта на проекта е да насърчи доброволческите нагласи сред младите хора, както и мотивиране на училищните ръководства да развиват филантропията у своите възпитаници чрез реализирането на благотворителни дейности – доброволчество, дарителство, помощ и др. като най-ефективните форми на дългосрочна ангажираност за решаване на належащи обществени проблеми.


dear

DEAR Student: образование за устойчиво човешко развитие

е европейски проект, реализиращ се в шест страни (България, Хърватия, Италия, Португалия, Румъния и Испания) и фокусиращ се по-специално върху дейности с ученици и учители от начални и средни училища. Проектът цели разработването на теми ot образованието за развитие, насочено към младите поколения, и особено включването им във формалното образование за насърчаване на критичното съзнание на младите хора, така че те по-добре да разбират основните предизвикателства на бъдещето за процесите на устойчивото човешко развитие.


Проект на Висшия Съдебен Съвет:

„Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“

.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ


 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“, Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”, Mярка „Без свободен час”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”