ПРОЕКТИ

Да бъдеш учител през 21-ви век

erasmius+

От 1.6.2019 г. в ПЕГ стартира проект 2019-1-BG01-KA101-061893 по програма Еразъм+ „Да бъдеш учител през 21-ви век“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Този проект е в резултат от дефинираните дефицити в гимназията и е крачка в посока повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. 6 учители ще имат възможност да се включат в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: информационни и комуникационни технологии и нови и иновативни образователни методи.
“Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies“;
“Teaching strategies, conflict management and emotional literacy“;
“Gamification“;
“21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity“;
“Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom“;
“Pupils on the stage: student-centred methodology and Audio-Visual projects“.

Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ (краен срок за подаване 29.05.2019 г.)

Намерение за разработване на проект по КД1 на програма Еразъм+, за обучение на учители в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАЩИЯ ЕКИП


„THE WISE AND ECO-FRIENDLY CONSUMER“

стратегическо партньорство 2017-2019 Еразъм+

партньори: Турция, Полша, Италия, Португалия, Румъния и България

описание: Да повиши осведомеността на обществото за „потреблението“, особено сред подрастващото поколение.
Ние искаме да обърнем внимание на „лудостта“ на потребителите, отражение на популярната култура, която се появи в съвременния живот. Необходимо е индиректно да преподаваме на младите хора умения за живота, като им даваме опит чрез практика. Ние трябва да изградим адаптивно и положително поведение у тях.
Чрез планираните дейности по проекта ще се предостави възможност за вземане на решения, творческо и критично мислене, самоувереност, равнопоставеност, устойчивост, управление на времето и стреса, минимизиране на злоупотребите, способността да поемат инициатива, развиване на социалните, гражданските, междуличностните и междукултурните компетенции.
Като резултат нашите младежи ще осъзнаят, че не е нужно да се стремят да консумират, за да постигнат щастие. Те ще научат как можем да подобрим качеството на живота си, като станем разумни консуматори. По този начин тийнейджърите ще станат отговорни граждани, които са наясно с важността на поддържането на баланс между потреблението и околната среда. Те ще се включат в решаването на проблемите и в преодоляването на предизвикателствата на обществото от 21-ви век, ще се посветят на намирането на решения за социални проблеми, ще бъдат посланници на социалната промяна в един глобализиран свят, изправен пред размирици и разпадане на моралните ценности.


We are Europe too: small town counterattack

eTwinning project – ноември 2017- май 2018 г.

партньори: Франция, Италия, Румъния и България – обединява учители и ученици от малки градове в Европа

Работен език – английски.
Участници ученици от 8 а клас с ръководител Иванка Лекова
Целта на проекта е да покаже на учениците, че малките градове могат да бъдат европейски също както и големите.
Да ги накара да си помислят какво прави градовете европейски.
Да научат повече за малките градове в Европа.
Да споделят впечатленията си за живота в малкия град.
Да се почувстват част от Европа


„I have a dream“ (Имам мечта …)

стратегическо партньорство 2016-2018 Еразъм+

партньори: Румъния, Германия, Латвия, България и Турция

описание: Проектът е вдъхновен от великите постижения на хора, които са се борили за човешки права и свободи, и по – специално Нелсън Мандела, Мартин Лутър Кинг и Мевляна. Целта на проекта е да представи тези прочути мислители като модели за подражание от младото поколение, да накара младите хора да се замислят за света и да ги научи, че хората не бива да бъдат отхвърляни от обществото поради раса, цвят на кожата, пол, религия и политически възгледи.
Когато се срещнат с хора от различни страни и научат за тяхната култура, традиции и вярвания, учениците ще разберат, че те могат да превърнат света в едно по–добро място като забравят за предразсъдъците и бъдат по-толерантни.
http://www.ihaveadreamproject.com/


ТВОЯТ ЧАС

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. ПРОЕКТ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“


A pen-pal letter exchange

Учениците от 10в клас участват от ноември 2015 година в проекта „A pen-pal letter exchange“, в който учениците от класа си кореспондират с ученици от 11 клас в Ню Йорк по отдавна забравения начин – писмо на лист хартия. С помощта на Монтана Роджърс – пом. учител по програма Фулбрайт и Албена Томова, учител по английски език, учениците описват различни аспекти от националната си култура и всекидневните си занимания.
Това позволява на учениците да усъвършенстват езиковите си умения и да опознават връстниците си от другата страна на света.


filantropia-logo

УЧИЛИЩЕТО – ЗОНА ЗА ФИЛАНТРОПИЯ

През март 2015 г. стартира фаза 2 на проекта и Езикова гимназия е едно от 10те училища включени в проекта на Национален алианс за работа с доброволци (НАРД). Целта на проекта е да насърчи доброволческите нагласи сред младите хора, както и мотивиране на училищните ръководства да развиват филантропията у своите възпитаници чрез реализирането на благотворителни дейности – доброволчество, дарителство, помощ и др. като най-ефективните форми на дългосрочна ангажираност за решаване на належащи обществени проблеми.


dear

DEAR Student: образование за устойчиво човешко развитие

е европейски проект, реализиращ се в шест страни (България, Хърватия, Италия, Португалия, Румъния и Испания) и фокусиращ се по-специално върху дейности с ученици и учители от начални и средни училища. Проектът цели разработването на теми ot образованието за развитие, насочено към младите поколения, и особено включването им във формалното образование за насърчаване на критичното съзнание на младите хора, така че те по-добре да разбират основните предизвикателства на бъдещето за процесите на устойчивото човешко развитие.


Проект на Висшия Съдебен Съвет:

„Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“

.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“, Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”, Mярка „Без свободен час”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”