„Да бъдеш учител през 21 век” – КД1 на програма Еразъм+

Завършиха последните обучения по програма Еразъм+. От 14 до 25.10.19 г. г-жа Иванка Лекова взе участие в курс „Educational apps and audio-visuals in the classroom“ в Дъблин, Ирландия, а от 28.10 до 8.11.19 г. г-жа Димитринка Георгиева завърши курса „Pupils on the stage: student-centered methodology and Audio-Visual projects“ във Флоренция, Италия. Обученията включват практически задачи за използване на аудио-визуални инструменти, които имат потенциал да бъдат приложени в образованието и са все по-достъпни в съвременните класни стаи, задачи развиващи самодисциплина, самопознание, самочувствие, както и ключови компетентности, методи и решения, ориентирани към ученика. Разглеждат различни онлайн образователни платформи подходящи за класната стая, както и дават ползотворни идеи за ангажиране на учениците в обучението, включително нови иновативни методи на преподаване като обърната класна стая и проектно базирано обучение.
На следващия етап от проекта, учителите ще споделят придобития опит и умения с колегите си и ще го приложат в работата си.

Share