Приключиха първите обучения на учители по програма Еразъм+, КД1

От 4 до 15 август г-жа Елизабета Димитрова участва в курс на тема „Gamefication” в Пула, Хърватска, по време на който бяха споделени добри практики, свързани с развиването на творечското мислене и излизане извън традционната класна стая. Участиците от различни европейски държави разискваха казуси и се прилагаха различни игрови методи. Това насърчава и провокира интереса на учениците в процеса на обучение, като акцента е върху активното им включване в проектна дейност и разчупване на традиционните класно-урочни дейности.
От 5 до 16 август г-жа Таня Денова участва в курс на тема “Teaching strategies, conflict management and emotional literacy” във Флоренция, Италия. По време на курса бяха разисквани различни видове конфликти, като възможност за израстване на ученика, поставяне на ролеви задачи свързани с емпатията и емоционалната грамотност, за постигане на една по-позитивна работна среда, в която да се обучават и възпитават по- уверени и отговорни граждани на обществото.

Share